Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μηλιάς για το έτος 2013

boscalid 25,2% pyraclostrobin 12,8%
Bellis WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού χρησιμοποιείται με τη μικρότερη δόση, ώστε η δόση ανά στρέμμα να είναι σταθερή (80 γρ σκευ./στρ). Επανάληψη ψεκασμών ανά 10-14 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    53-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
Χρησιμοποιείται κυρίως στον τελευταίο ψεκασμό πριν την συγκομιδή για τις ασθένειες ψυγείου στις οποίες είναι εξαιρετικό.
bupirimate 25%
Nimrod 25 EC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Η δόση, σε καμμία περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.
 
Ωίδιο    40-60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής.    
captan 80%
Merpan 80 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: στάδιο καρπιδίου
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή στο στάδιο του καρπιδίου. Μερικές ποικιλίες (π.χ. Red delicious, Winesap) μπορεί να πάθουν ζημιά.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Τέσσερεις εφαρμογές: στο στάδιο της πράσινης κορυφής, της ρόδινης κορυφής, της πτώσης των πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο).    
Προσοχή στην χρήση του  παρουσία υγρασίας πάνω στα φύλλα . Πρέπει τα φύλλα να είναι στεγνά . Παρατηρήθηκε ότι παρατεταμένη χρήση του οδηγεί σε αύξηση πληθυσμού τετρανύχων.
Captan 60% trifloxystrobin 4% Flint Plus
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 35
Για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών είναι 2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 8 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο της λευκής κορυφής.      
Ωίδιο    150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του ωιδίου μόνο στην περίπτωση ταυτόχρονης καταπολέμησης και του φουζικλάδιου. Για την καταπολέμηση αποκλειστικά του ωιδίου να προτιμώνται άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.    
cyproconazole 10%
Atemi 10 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 90
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.    
cyprodinil 50%
Chorus 50 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογές από πράσινη κορυφή μέχρι πτώση πετάλων. Μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    30-50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    

cyprodinil 37,5% fludioxonil 25%
Switch 25/37,5 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση.
 
Αλτερναρίωση    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Βοτρύτης    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Εξέλκωση βραχιόνων    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από Βοτρύτη, Πενικίλλια κ.ά.    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Μονίλια    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Φουζικλάδιο μηλιάς    80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
difenoconazole 25%
Score 25 EC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 35
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής, ανά 10-14 ημέρες, μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών (συνήθως τέλος Μαϊου)    
dithianon 70%
Delan 70 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Στις ποικιλίες με ανοιχτόχρωμο καρπό (π.χ. Golden) να σταματούν οι εφαρμογές 2 μήνες πριν τη συγκομιδή γιατί μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση των καρπών.
 
Μονίλια    75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, στη ρόδινη κορυφή και στην πλήρη άνθηση.      
Σήψεις καρπών    75-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή το καλοκαίρι, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    50-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης και της ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και στο καρπίδιο. Πριν την άνθηση χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση και μετά την άνθηση η μικρή.    
Dithianon 12% pyraclostrobin 4%
Maccani WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 35
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    125-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    125-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
dodine 40%
Syllit 400 SC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 15
Εφαρμογή από το στάδιο της πράσινης κορυφής και μέχρι πλήρους σχηματισμού των καρπών. Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της άνθησης ή αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, εάν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός. Μπορεί να προκαλέσει εσχάρωση στα Golden Delicious.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    100-160 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Για προληπτικούς ψεκασμούς η δόση ανέρχεται στα 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό, ενώ για θεραπευτικούς στα 150-160 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Για θεραπευτικούς ψεκασμούς εφαρμόζεται το πολύ 48 ώρες μετά την έναρξη της βροχής.    
fenbuconazole 5%
Indar 5 EW
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Εφαρμογή από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι τη φυσιολογική πτώση των καρπών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    

Fluopyram 20% tebuconazole 19,99%
Luna Experience SC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι την έναρξη της συγκομιδής. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.
 
Αλτερναρίωση    40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
Στεμφύλιο    40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
Φουζικλάδιο μηλιάς    40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    
Folpet 70% triadimenol 2%
Shavit-F 70/2 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    200 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    200 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    

fosetyl 80%
Aliette 80 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Εφαρμογή στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού).
 
Σήψεις λαιμού-ριζών από Φυτόφθορα    250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
kresoxim methyl 50%
Stroby 50 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Πρώτος ψεκασμός στο στάδιο μεταξύ πράσινης κορυφής και πρώτης ανάπτυξης καρπών. Οι επόμενοι ψεκασμοί σε μεσοδιαστήμτα 12-14 ημερών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών3-4 ανά καλλιεργητική περίοδο εφόσον ο συνολικός αριθμός ψεκασμών για το φουζικλάδιο στην περιοχή ξεπερνά τους 11.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    20 γρ σκευ./στρ      
Ωίδιο    20 γρ σκευ./στρ    
laminarin 4,5%
Vacciplant SL
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.
 
Βακτηριακό κάψιμο    75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων και επανάληψη κάθε 10 ημέρες. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μετά την άνθηση μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το καρπίδιο. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί μέχρι τη συγκομιδή. Αριθμός εφαρμογών έως 20.    
mancozeb 75%
Dithane 75 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση στα μήλα Golden Delicious.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    150-200 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες και εναλλάξ με άλλα μυκητοκτόνα (το Dithane χρησιμοποιείται σε κάθε δεύτερη εφαρμογή, δηλ. ανά τουλάχιστον 14 ημέρες).    
metiram 70%
Polyram 70 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, της ρόδινης κορυφής και μετά την άνθηση. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες επανάληψη των ψεκασμών κάθε 7 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    133-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
myclobutanil 24%
Systhane 24 EC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και στο καρπίδιο (10-15 ημέρες αργότερα).
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    15-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    15-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    
propineb 70% Antracol 70 WP
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    2 εφαρμογές, πριν και μετά από την άνθηση    

pyrimethanil 40% Scala 40 SC
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Εφαρμογή από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πλήρη άνθηση.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    
Pyrimethanil 20% fluquinconazole 5%
Vision 5/20 SC Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 56
Προληπτικές ή θεραπευτικές εφαρμογές από το στάδιο ρόδινης κορυφής μέχρι ο καρπός να αποκτήσει το 50% του μεγέθους του. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    
tebuconazole 25%
Folicur 25 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 35
Συνιστώνται ψεκασμοί σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Οι προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζουν από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων. Οι θεραπευτικοί ψεκασμοί εφαρμόζονται μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    40-50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
thiophanate methyl 70%
Νεοτοψίν 70 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Μια εφαρμογή από το άνοιγμα των ανθέων μέχρι την ωρίμαση των καρπών.
 
Εξέλκωση βραχιόνων    70-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Φουζικλάδιο μηλιάς    70 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
thiram 80%
Granuflo 80 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 35
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    250-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογή στα στάδια πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, πτώσης των πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.    
triadimenol 31,29%
Bayfidan 312 SC Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και της πτώσης των πετάλων.
 
Ωίδιο    8 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό    
trifloxystrobin 50% Flint 50 WG Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Επεμβάσεις από πράσινη κορυφή μέχρι μέγεθος καρπού 1/2 τελικού. Μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    7,5-10 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Ωίδιο    10 γρ σκευ./100 λίτρα νερό    
ziram 76%
Zirafin 76 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: Tελευτ. Επέμβαση :τέλος άνθισης (πτώση πετάλων)
Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στην ποικιλία Golden Delicious.
 
Φουζικλάδιο μηλιάς    250-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώση πετάλων με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.    
χαλκός (οξυχλωριούχος) 38,25%
Pasta Caffaro 38,25 SC Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: -
Να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες. Οι ποικιλίες Golden delicious, Jonathan, Renneta και Staimon είναι ευαίσθητες όταν εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης.
 
Βακτηριακό κάψιμο    325 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Βακτηριώσεις    325 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Μονίλια    325 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.      
Σεπτορίωση αχλαδιάς    325 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    325 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.    
χαλκός (οξυχλωριούχος) 30% Vitaram 30 SC Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: -
Να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Οι ποικιλίες Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης.
 
Βακτηριακό κάψιμο    400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Βακτηριώσεις    400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Μονίλια    400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.      
Σεπτορίωση αχλαδιάς    400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    400 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.    


χαλκός (υδροξείδιο) 30% Kocide Opti 30 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: -
Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μπορεί να προκαλέσουν καστανό μεταχρωματισμό. Οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή αποκτήσει μήκος 1 εκ. Η εφαρμογή στις κίτρινες ποικιλίες μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.
 
Βακτηριακό κάψιμο    180-415 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
Βακτηριώσεις    180-415 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Μονίλια    180-395 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές: στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Σεπτορίωση αχλαδιάς    180-395 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    180-395 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής.    
χαλκός (υποξείδιο) 75%
Nordox 75 WG
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε μερικές ποικιλίες.
 
Βακτηριακό κάψιμο    135-165 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές το χειμώνα, στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Βακτηριώσεις    135-165 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Δύο εφαρμογές το χειμώνα, στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.      
Φουζικλάδιο μηλιάς    135-165 γρ σκευ./100 λίτρα νερό      
    Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου