Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα μαρουλιού για το έτος 2013

Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.
fosetyl 80% (Aliette 80 WG)
Στο σπορείο.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Εφαρμογή κατά την σπορά και πριν τη μεταφύτευση.
Περονόσπορος 60 γρ σκευ./τ.μ.
propamocarb 72,2% (Previcur N 72,2 SL)
Κατά τη μεταφύτευση.
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο ή Φυτόφθορα 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Πότισμα με 200 κ.εκ. διαλύματος/φυτό.
Εφαρμογή στο έδαφος, σ' όλη την έκταση.
Στο σπορείο.
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο ή Φυτόφθορα
250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Πότισμα με 2-4 λίτρα διαλύματος/τ.μ. αμέσως μετά τη σπορά.

propamocarb 53% fosetyl 31% (Previcur Energy SL)
Εφαρμογή με ριζοπότισμα των φυτών.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300 λίτρα/στρ
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 3
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο
300 κ.εκ. σκευ./στρ
Δύο εφαρμογές σε καλλιέργειες στο έδαφος και 4 εφαρμογές σε καλλιέργειες σε τεχνητά υποστρώματα, με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
Εφαρμογή στο έδαφος, σ' όλη την έκταση.
Στο σπορείο.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 2 λίτρα/τ.μ.
Σήψεις λαιμού-ριζών από Πύθιο
3 κ.εκ. σκευ./τ.μ.
Μία εφαρμογή μετά τη σπορά και μία μετά το φύτρωμα.
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Εφαρμογή από το πρώτο φύλλο έως την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος. Εφαρμόζεται και στα μαρούλια "Σαλάτες". Η δόση δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 60 γρ σκευ/στρέμμα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας σε ευαίσθητες ποικιλίες
Βοτρύτης
60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σκληρωτινίαση
60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
fosetyl 66,7% fenamidone 4,44% (Mildex WG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 8-10 ημέρες.
Περονόσπορος
225-250 γρ σκευ./στρ
Εφαρμογές από την εμφάνιση του 3ου πραγματικού φύλλου μέχρι το τέλος της ανάπτυξης του φυλλώματος.
iprodione 50% (Rovral Aquaflo 50 SC)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14 για καλλιέργεια υπαίθρια, 21 για καλλιέργεια θερμοκηπίου
Ψεκασμοί μετά το στάδιο των 2-3 φύλλων, μέχρι το κλείσιμο των γραμμών. Η μικρότερη δόση συνιστάται για το θερμοκήπιο και η μεγαλύτερη για το ύπαιθρο.
Βοτρύτης
120-150 κ.εκ. σκευ./στρ
Σκληρωτινίαση
120-150 κ.εκ. σκευ./στρ
propamocarb 53% fosetyl 31% (Previcur Energy SL)
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Περονόσπορος
250 κ.εκ. σκευ./στρ
Δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών, εφόσον απαιτείται.
boscalid 26,7% pyraclostrobin 6,7% (Signum 26,7/6,7 WG)
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες
Βοτρύτης
120-150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Σκληρωτινίαση
120-150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας.
dimethomorph 7,2% pyraclostrobin 4% (Cabrio Duo 4/7,2 EC)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες.
Περονόσπορος
200-250 κ.εκ. σκευ./στρ
Έναρξη εφαρμογών με την εμφάνιση του 5ου πραγματικού φύλλου.
mancozeb 60% mandipropamid 5% (Pergado MZ 5/60 WG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 21
Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.
Περονόσπορος
200-250 γρ σκευ./στρ
mancozeb 64% metalaxyl-M 3,87% (Ridomil Gold MZ 68 WG)
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Περονόσπορος
250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
mandipropamid 25% (Revus 25 SC)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες. Εφαρμόζεται κάθε 10 ημέρες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μικρή και κάθε 7 ημέρες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (ευνοϊκές συνθήκες).
Περονόσπορος
60 κ.εκ. σκευ./στρ
propamocarb 62,5% fluopicolide 6,25% (Volare 687,5 SC)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Περονόσπορος
140-160 κ.εκ. σκευ./στρ
Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο, μόνο σε ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού.
ametoctradin/ metiram   ENERVIN TOP 12/44 WG
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Περονόσπορος
200 gr. σκευ./στρ
laminarin 4,5% (Vacciplant SL)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 7
Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.
Περονόσπορος
120-250 κ.εκ. σκευ./στρ
Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων.
χαλκός (βορδιγάλειος) 20% (Blueram 20 WP)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά.
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
χαλκός (οξυχλωριούχος) 38,25% (Pasta Caffaro 38,25 SC)
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Ανθράκωση
310 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Κλαδοσπορίωση
310 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Σεπτορίωση
310 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες.
Περονόσπορος
310 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
χαλκός (υποξείδιο) 50% (Nordox 50 WP)
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
200-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.
Βακτηριώσεις
200-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων μέχρι την καρπόδεση.
mancozeb 80% (Dithane 80 WG)
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 28
Περονόσπορος
200 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των φυταρίων και συνεχίζονται ανά 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται.
metiram 80% (Polyram 80 WG)
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν από συγκομιδή: 14
Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7 ημέρες εφόσον οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Περονόσπορος
120-200 γρ σκευ./στρ
  • Οι ψεκασμοί ξεκινούν μια βδομάδα μετά την μεταφύτευση και σε συνθήκες με πίεση προσβολής επαναλαμβάνονται εβδομαδιαία.
  • Όγκος ψεκαστικού διαλύματος 80-100 λίτρα νερό/στρέμμα.
  • Οι ψεκασμοί δεν πρέπει να γίνονται παρουσία υγρασίας πάνω στα φύλλα.
  • Οι χαλκοί μπορεί να εμφανίσουν φυτοτοξικότητα όταν ο καιρός είναι κρύος ή υγρός , ή όταν ψεκάζουμε με ζέστη το καλοκαίρι (ψεκασμός αργά το απόγευμα). Καλό είναι να μην συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά.
  • Μέσα στο ίδιο βυτίο καλό είναι να μην αναμιγνύονται πολλά σκευάσματα EC .Μπορεί κάτω από ειδικές συνθήκες να βγάλει φυτοτοξικότητα ο διαλύτης του σκευάσματος.
  • Για αποφυγή υπολειμμάτων σε άλλη καλλιέργεια εξαιτίας του Rovral απαιτείται καλύτερο ξέπλυμα του βυτίου απ’ ότι με σκέτο νερό .
  • Μεγάλη προσοχή στις ημέρες αναμονής πριν την συγκομιδή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου